Skriv ut den här sidan

PRIMROSE

Under de senaste 30 åren har förekomsten av övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökat. Detta är oroväckande eftersom fetma i unga år ökar risken för olika sjukdomar i vuxen ålder, däribland typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

PRIMROSE är en randomiserad befolkningsstudie för primärprevention av barnfetma genom föräldrasamtal på barnavårdscentralen om goda matvanor och fysisk aktivitet.

Vanor gällande mat och fysisk aktivitet grundläggs tidigt i livet och därför är förebyggande insatser mot fetma effektivast om de sätts in så tidigt som möjligt. Föräldrarna spelar i detta en avgörande roll som förbilder för sina barn. PRIMROSE-projektet syftar därför till att genom motiverande samtal stödja och hjälpa föräldrarna i denna roll.

I PRIMROSE-projektet deltar barnavårdscentraler (BVC) från åtta olika landsting i Sverige. Dessa har blivit slumpmässigt indelade i interventions- och kontroll-BVC. Familjerna som går hos ett kontroll-BVC följer det basprogram som alla barn i Sverige erbjuds. Familjerna som går hos interventions-BVC går ett specialutformat program, med nio extra möten, som fokuserar på kost och fysisk aktivitet. Under dessa möten träffar de sin vanliga BVC-sjuksköterska som genom projektet fått utbildning i motiverande samtalsmetodik och praktisk näringslära.

När barnen når 4 års ålder utvärderas projektet genom att alla barn och deras föräldrar mäts och vägs, föräldrarna fyller i enkäter om kost och fysisk aktivitet och barnen får bära en aktivitetsmätare under en vecka. Under slutet av 2014 kommer de yngsta barnen i studien att fylla 4 år och 2015 får vi svar på hur effektiv interventionen varit.

Bakgrund

Övervikt och fetma bland barn, ungdomar och vuxna har ökat kraftigt de tre senaste decennierna. Detta är oroväckande eftersom vi vet att utveckling av fetma i unga år är kopplad till en ökad risk för bland annat högt blodtryck, typ 2-diabetes och belastningsskador samt, i vuxen ålder, för tidig död i hjärt-kärlsjukdomar. Fetma ökar också risken för långvarig sjukersättning samt negativa psykologiska och sociala konsekvenser, som stigmatisering, låg självkänsla och depression. Förutom ökad risk för personligt lidande kommer barn som i dag utvecklar fetma att i framtiden att generera stora kostnader för sjukvården, Försäkringskassan och försäkringsbolagen till följd av relaterade sjukdomar och komplikationer. Hälso- och sjukvårdskostnaderna för övervikt och fetma är höga i dagsläget och dessa kostnader antas öka kraftigt om förekomsten av fetma i samhället inte minskas genom vetenskapligt underbyggda åtgärder. PRIMROSE-projektet är ett forskningsprojekt som med hjälp av föräldrasamtal på barnavårdscentralen syftar till att minska detta problem genom förebyggande åtgärder.

Finansiärer:

AFA Försäkring, ALF-medel från Stockholms läns landsting och Uppsala-Örebro-regionen, Folkhälsoanslaget från Stockholms läns landsting, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Svenska diabetesförbundet, Vetenskapsrådet, Vårdalstiftelsen, Karolinska Institutets fakultetsmedel för doktorander, Nationella forskarskolan i vårdvetenskap vid Karolinska Institutet