Skriv ut den här sidan

Länkar till databaser

Det finns ett flertal hälsodataregister och demografiska databaser som många kan ha användning för. Nedan finner du beskrivningar och länkar.

Områdesdatabasen
Områdesdatabasen (ODB) innehåller sociodemografiska data för Stockholms läns sammanställda på ett flertal geografiska nivåer. Den administreras av SCB på uppdrag av Tillväxt och regionplaneförvaltningen (TRF). Via webbläsaren gör användaren ett urval som skickas till ODB som bland annat ger svar i tabellform på dataskärmen eller i en excelfil. Läs mer och registera dig som användare via nedanstående länk. 

Statistikdatabasen på SCB
Statistikdatabasen på SCB innehåller ett stort antal tabeller inom olika ämnesområden. Många uppgifter går att få på kommunnivå och finns desutom ofta i långa tidsserier. Databasen täcker hela riket och går att nå via internet utan inloggning. Vill man göra väldigt stora uttag måste man dock registera sig. Klicka på fliken "Hitta statistik" och passa gärna på att titta på deras interaktiva presentationsverktyg "Statistikatlasen".

Socialstyrelsens statistikdatabaser
Socialstyrelsen administrerar ett flertal rikstäckande hälso- och sjukvårdsregister. Bland dem kan nämnas patientregistret, dödsorsaksregistret, medicinska födelseregistret och cancerregistret. De erbjuder ett interaktivt verktyg som gör det möjligt att hämta uppgifter via en webbläsare på samma sätt som i Områdesdatabasen.

Kommun och landstingsdatabasen (Kolada)
Ett nytt verktyg för jämförelser. Den ersätter den tidigare Kommundatabasen och WebOr. Kolada innehåller statistik från SCB, Socialstyrelsen, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting men också data från Öppna jämförelser.

Skolstatistik
Skolverkets interaktiva databas SIRIS har en mängd uppgifter om kvalitet och resultat i skolan. Data finns sammanställda på såväl skol-, kommun- som nationell nivå. 

WHO:s europeiska hälsodatabas
"European Health for all database" innehåller ett stort antal uppgifter från alla europeiska länder. Uppgifterna är indelade i sju områden bland vilka kan nämnas sjuklighet, mortalitet, sjukvårdsresurser och livsstilsfaktorer.

Brottstatistik
Brottsförebyggande rådet har en statistikdatabas där man själv kan hämta uppgifter om olika typer av anmälda brott i både län, kommuner och stadsdelar. Det finns även annan statistik men den är oftast aggregerad på högre nivå som län.

Statistik från Folkhälsomyndigheten
Här finns en webbaserad databas som innehåller uppgifter inom alla målområden för folkhälsa.

Känner du till andra databaser som borde finnas här eller hittar länkar som behöver uppdateras, hör av dig till kontaktpersonen.

Kontaktperson: Nils Larsson