Skriv ut den här sidan

Projekt

Här hittar du information om projekt inom ämnesområdet jämlik hälsa.

Hälsofrämjande gruppbostad

Projektet ”Hälsofrämjande gruppbostad” pågick 2008–2013 i Stockholms län. Det övergripande syftet var att utveckla och utvärdera ett program för att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor bland vuxna med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, som bor i gruppbostad eller servicebostad. Därför tog man fram ett program.

Hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser i primärvården

I Stockholms län pågår en satsning för att stödja, pröva och utveckla hälsofrämjande insatser och förhållningssätt inom primärvården i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Enheten för Jämlik och jämställd hälsa har i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att följa upp denna satsning år 2012 till och med år 2015.

Kontaktpersoner: Sara Fritzell, Anja Schultz

Vårdkontaktmönster hos befolkningsgrupper och i områden

Enheten för jämlik hälsa har i uppdrag att löpande följa vårdkontaktmönster hos befolkningsgrupper och inom geografiska områden. En rapport om sociala skillnader i vårdkontaktmönster hos barn och ungdomar planeras till början av 2015. Motsvarande rapporter för yrkesverksamma åldrar och äldre, liksom tidstrender 1998-2011 kommer att presenteras under 2015.

Kontaktperson: Anders Walander

Utvärdering av patientflöden och vårdbehov i samband med genomförandet av Framtidsplanen

Landstingsfullmäktige har antagit en Framtidsplan för hälso- och sjukvården, som innefattar genomgripande förändringar av länets hälso- och sjukvård, med genomförande 2014-2018. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för en omfattande utvärdering av genomförandet och effekter av planen. Enheten för jämlik hälsa deltar i denna utvärdering - i nuläget med genomförandet av en baslinjestudie om patientflöden och vårdbehov.

Kontaktperson: Anders Walander, Diana Corman

Behov av vårdplatser i Stockholms län - trender och framskrivningar till 2018

I en kommande rapport analyseras trender i konsumtionen av slutenvård i Stockholms läns landsting (SLL) och andra regioner. Till detta presenteras olika scenarier för det framtida behovet av vårdplatser i SLL för perioden 2014-2018.

Kontaktperson: Daniel Bruce

Områdesskillnader i hälsa i Stockholms län

Litteraturöversikt om hur ersättningssystem inom primärvården påverkar vård på lika villkor.
Utvärdering av områdesskillnader i hälsa och sjukdomsförekomst i Stockholms län. Pågår till och med 2015.

Kontaktperson: Jennifer Wenjing Tao