Skriv ut den här sidan

Folksjukdomar & orsaker

Sjukdomar som har stor förekomst i befolkningen benämns folksjukdomar. Enligt skattningar för år 2013 kan femton sjukdomar och skador för att förklara mer än halva den svenska sjukdomsbördan.

Ett av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins (CES) övergripande uppdrag är kartläggning och analys av orsaker till sjukdom och ohälsa. Genom att presentera de största sjukdomarna i Sverige tillsammans med de studerade orsakerna till dessa sjukdomar vill CES bidra till ökad kunskap hos både praktiker och forskare inom folkhälsoområdet.

Mål och syfte

Målet med Folkhälsoguidens texter om folksjukdomarnas orsaker är att underlätta primärpreventivt arbete genom att bistå med ett kunskapsunderlag om de viktigaste orsakerna till sjukligheten.

Dessutom är de avsedda att fungera som motvikt mot desinformation på området (vanlig exempelvis om kost och sjuklighet) samt att bidra till att kunskapsluckor på sikt täpps till och nya förebyggande och hälsofrämjande insatser utvecklas. Texterna riktar sig till både praktiker och forskare på folkhälsans område. De kan även engagera andra med hälsointresse.

Senast ändrad: 2018-10-15

Publicerad: 2016-01-25