Skriv ut den här sidan

Policy folkhälsa 2017-2021

Den 14 februari 2017 antog landstingsfullmäktige Policy Folkhälsa 2017-2021. Den nya folkhälsopolicyn har visionen "Stockholms läns landsting ska skapa förutsättningar för en god, jämställd och jämlik hälsa för alla genom aktivt hälsofrämjande arbete."

Policyn visar att landstingets alla verksamheter har möjlighet – och ansvar – att bidra till en bättre folkhälsa i länet. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för landstingets andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen.

Folkhälsopolicyn är ett styrdokument som ska användas vid planering och uppföljning inom hela landstingskoncernen. Varje nämnd och styrelse ska inkludera folkhälsoperspektivet i styrning och ledningssystem och ta fram mätbara mål i enlighet med folkhälsopolicyn. Detta arbete behöver komma igång genast för att inkluderas i planering för 2018.

Fyra mål

De mål som fastställs i folkhälsopolicyn är:

  • En god, jämlik och jämställd hälsa där de med sämst hälsa prioriteras.
  • Minskad psykisk ohälsa och förbättrad somatisk hälsa bland personer med psykisk sjukdom.
  • En arbetslinje som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till att människors resurser tillvaratas

Policyn visar att landstingets alla verksamheter har möjlighet – och ansvar – att bidra till en bättre folkhälsa i länet. Folkhälsoarbetet är inte bara en fråga för hälso- och sjukvården utan i hög grad också för landstingets andra kärnverksamheter: kollektivtrafiken, regionplaneringen och kulturen.

CES stödjer förvaltningar och bolag

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, ska stödja landstingets förvaltningar och bolag i deras arbete utifrån folkhälsopolicyn.

Folkhälsopolicyn har tagits fram av hälso- och sjukvårdsförvaltningen med stöd av en parlamentarisk referensgrupp. Flera workshoppar har hållits och förslag till policy har remissbehandlats vid två tillfällen. 

Senast ändrad: 2018-08-31

Publicerad: 2017-08-08