Skriv ut den här sidan

Nätverk för folkhälsofrågor

Det finns flera nätverk för folkhälsofrågor som administreras av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin:

Länsnätverket för strategiska folkhälsofrågor

Målgrupp

I länsnätverket ingår representanter från Kommunförbundet Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm, Tillväxt, miljö och regionplanering, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Centrum för arbets- och miljömedicin, Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Syfte

Nätverket skall vara en mötesplats för samtal, samverkan och planering kring strategiska folkhälsofrågor i Stockholmsregionen.

Antal träffar

Gruppen träffas två gånger per termin. 

Kontaktperson

Maja Wessel,  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 

Nationellt nätverk för bra matvanor

I slutet av 2015 grundades Nationellt nätverk för bra matvanor av Livsmedelsverket som också samordnar nätverket. Samtliga landsting och regioner, samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ett antal myndigheter ingår.

Syfte

Nätverket ska öka samverkan mellan offentliga aktörer för att uppnå hälsosamma och hållbara matvanor. 

Antal träffar

Nätverket träffas en gång i kvartalet.

Kontaktpersoner

På grund av sin storlek är SLL representerade av två personer, en från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och en från CES.

Emma Patterson, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin,
emma.patterson@sll.se

Jenny Sydhoff, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
jenny.sydhoff@sll.se

 

Nätverk för kommunala folkhälsostrateger

Målgrupp

Målgruppen är kommunala folkhälsostrateger, samordnare eller hälsoplanerare.

Syfte

Träffas regelbundet för informations- och erfarenhetsutbyte, samordning och vid behov gemensamt utvecklingsarbete kring vissa sakfrågor eller aktiviteter. Det kan gälla till exempel samordning kring folkhälsorapportering, utveckling av metoder och strategier i folkhälsoarbete, seminarier om barns och ungdomars hälsa och planerings- och policyfrågor.

Antal träffar

4-6 gånger per år.

Andrea Friedl, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

 

Healthy Cities - nätverk för hälsosamma städer

Målgrupp

Folkhälsoarbete i storstäder

Syfte

Att visa hur WHO:s övergripande mål, formulerade i dokumentet Hälsa för alla, kan tillämpas i praktiskt folkhälsoarbete i städer.I Europa är dryga 100 städer från 30 länder Healthy Cities och medlemmar i WHO-nätverket

Antal träffar

Se separat sida

Kontaktperson 

Joanna Stjernschantz Forsberg, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

 

Nätverk för kommunala drogpreventionssamordnare

Målgrupp

Alkohol- och drogpreventionssamordnare som arbetar i Stockholms län.

Syfte

Erbjuda kompetensutveckling och möjligheter till erfarenhetsbyte.

Antal träffar

Minst fyra möten per år. Utöver dessa arrangeras även cirka två länsmöten per år där temat är bredare med en större målgrupp.

Kontaktperson

Mårten Åhström, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin