Skriv ut den här sidan

Ungas psykiska ohälsa

Antalet unga människor som har kontakt med den psykiatriska vården har ökat dramatiskt under hela 2000-talet. Unga har andelsmässigt det högsta vårdkonsumtion inom specialistpsykiatri av alla åldersgrupper. 

Under år 2013 hade 7,2 procent av Stockholms läns 18-29 åringar kontakt med den specialiserade psykiatriska vården. Vad ligger bakom dessa ökningar? Beror det på en ökad psykiatrisk sjuklighet eller finns andra förklaringar?

Återkommande undersökningar som mäter självupplevd psykisk ohälsa i befolkningen (t.ex. ULF, Folkhälsoenkäter) visar inte motsvarande ökningar under samma period. Det saknas således en överenstämmelse mellan trender av självrapporterad psykisk ohälsa på befolkningsnivå och att ha en psykiatrisk vårdkontakt just bland de unga.  

Har tröskeln sänkts för att söka vård? Söker de unga hjälp för nya problem som drabbar unga mer än andra? Gäller detta speciella grupper?  Hur väljer de unga vårdnivå?

Syftet med projektet 

Projektet kommer att på bred front undersöka vad som ligger bakom den ökande trenden av psykiatrisk vårdkonsumtion bland unga vuxna genom att dels använda en redan existerande omfattande registerlänkning kallad Psykiatri Sverige med uppgifter om bl.a. sociala faktorer (t.ex. arbetslöshet), vårdkonsumtion och psykiatriska diagnoser, dels ett semi-kvalitativt frågeformulär med öppna frågor om psykiska problem och attityder till vården som skall lämnas till patienter på psykiatriska mottagningar. Denna kombination av registrerade diagnoser från vården och själupplevda subjektiva problem och symtom är viktig för att förstå utvecklingen.

Projektets signifikans

Projektet bör leda till ökad förståelse för orsaker till ungas psykiska ohälsa, och hur strategier för att stötta de unga kan utvecklas t.ex. vad gäller sjukvårdens organisation, tidiga interventioner och prevention. Som en spin-off effekt ger projektet också kunskap om huruvida befolkningsundersökningar behöver revideras för att följa utvecklingen av psykisk ohälsa bland unga.  

Kontaktperson

Kyriaki Kosidou

Specialistläkare
psykiatrisk epidemiologi

Senast ändrad: 2018-07-05

Publicerad: 2015-12-04