Skriv ut den här sidan

Våld i nära relationer

Hälso- och sjukvården har stora möjligheter att upptäcka och hjälpa dem som är utsatta för eller utövar våld i nära relationer. Projekt har genomförts för att kartlägga hälso- och sjukvårdens behov av och möjligheter att uppmärksamma våld.

De som är utsatta för eller som utövar våld i nära relationer söker mer vård än de som inte är utsatta för våld, även om våldet inte anges som orsak till vårdkontakten. Hur mycket mer vårdkontakter de personer som är utsatta för våld har jämfört med icke utsatta varierar men uppskattas till minst en fördubbling för våldsutsatta. Runt hälften av manliga förövare uppskattas ha kontakt med sjukvården även om det inte heller då framkommer att de vårdsökande utövar våld.

Barn kan vara direkt eller indirekt utsatta

Barn kan vara direkt eller indirekt exponerade för våld i nära relationer och enligt § 14 i socialtjänstlagen är personal inom hälso- och sjukvården skyldiga att göra en anmälan vid misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa.

För att hälso- och sjukvården ska kunna uppmärksamma våld i nära relationer är det viktigt att personal får utbildning och handledning, att personalen har stöd i organisationen, att det finns riktlinjer för omhändertagande och anmälan till socialtjänsten, att det finns möjlighet att ge stöd eller att hänvisa till insatser inom och utanför hälso- och sjukvården.

Kartläggning

I samarbete med Kunskapscentrum om våld i nära relationer har en kartläggning genomförts av vilka rutiner och behov som finns inom hälso- och sjukvården för upptäckt och åtgärder gällande våld i nära relationer. Fördjupad kännedom och underlag om rutiner och behov är viktiga för det fortsatta arbetet.

Tillsammans med Barnhälsovården och Kunskapscentrum om våld i nära relationer har ett pilotprojekt genomförts där sjuksköterskor på BVC har prövat att informera om våld i nära relationer vid hembesök och ställa frågor om våld i nära relationer till mödrar vid ett besök på BVC samt diskutera våld i nära relationer vid en gruppträff med föräldrar.

Senast ändrad: 2018-07-05

Publicerad: 2015-09-25